Scientific Committee

 • - Anna Di Gregorio (NYU Dentistry)

 • - Lionel Christiaen (NYU Biology)

 • - Clare Hudson (CNRS, Villefranche-sur-mer)

 • - Filomena Ristoratore (Stazione Zoologica, Naples)

 • - Takehiro Kusakabe (Konan U.)

 • - Patrick Lemaire (CNRS, Montpellier)

 • - Toshinori Endo (Hokkaido U.)

 • - Federico Brown (U. of Sao Paolo)

 • - Shigeki Fujiwara (Kochi U.)

 • - Noa Shenkar (Tel-Aviv U.)

 • - Billie Swalla (U. of Washington)